REVIDERADE STADGAR

19.02.2016 kl. 12:17

Stadgar för Svenska Klubben i Åbo r.f.

§ 1

Föreningens namn är Svenska Klubben i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo stad.

§ 2

Föreningen har till uppgift sällskaplig samvaro och samhällelig kulturell verksamhet samt att stärka samhörigheten bland svenskspråkiga i Åboregionen likväl som i Norden.

§ 3

Till medlem i föreningen kan antas svensksinnad person, som skriftligen föreslagits av föreningsmedlem, som varit medlem minst ett år. Meddelande om detta skall genom anslag på föreningens anslagstavlor under minst en veckas tid tillkännages, varefter val företas av styrelsen genom öppen omröstning. Den föreslagna förklaras invald, om denna härvid enhälligt godkänns. I annat fall hänskjuts valets avgörande till Balloteringsnämnden, bestående av styrelsen och fem på årsmöte för detta ändamål utsedda klubbmedlemmar. I denna nämnd sker sluten ballotering med vita och svarta kulor, varvid för inval erfordras, att av avgivna kulor minst ¾ är vita.

Balloteringsnämnden sammankommer på kallelse av styrelsen och är beslutför, då minst 9 medlemmar är närvarande.

Önskar medlem avgå ur föreningen, bör denna anmäla detta till kansliet/kanslisten.

Om medlem genom överträdande av klubbens ordningsregler, olämpligt uppförande eller på annat sätt visat sig ovärdig att tillhöra klubben, kan styrelsen, efter tilldelad varning, förklara denna utesluten, och bör därvid styrelsens beslut vara enhälligt.

§ 4

Medlem erlägger till föreningen en inskrivningsavgift vid inträde och årligen en medlemsavgift. Beloppet på dessa avgifter bestäms på klubbens årsmöte varje år. Om medlemsavgift inte erlagts efter två påminnelser, kan styrelsen utesluta medlem.

§ 5

Föreningens löpande angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av föreningens ordförande, som väljs vid årsmötet för ett år i sänder och som också är ordförande i styrelsen, samt sex medlemmar. Av styrelsemedlemmarna avgår årligen två, det första året efter lottning och därefter i tur och ordning.

Styrelsen utser inom sig ekonom, sekreterare och bibliotekarie samt utnämner inom eller utom sig de befattningshavare styrelsen anser nödvändiga för föreningslivet och verksamheten inom klubben. Arvoden, som skall erläggas åt föreningens funktionärer, bestäms av styrelsen.

Styrelsen kan bilda sektioner inom klubben som bedriver verksamhet, som t.ex. golf, biljard och resor. Styrelsen utser en sektionsansvarig för sektionerna och fastställer en budget för dessa kalenderårsvis.

Styrelsen är beslutför, då fyra ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet; faller rösterna lika, avgör ordförandes röst.

§ 6

Föreningens namn tecknas av ordföranden och ekonomen, var för sig.

 § 7         

Årsmöte hålls inom mars månad varvid:

föredras styrelsens årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande;

bokslutet fastställs;

beslut fattas om ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningens angelägenheter och handhavandet av räkenskaperna under det gångna året;

bestäms inskrivnings- och medlemsavgiftens belopp under det löpande året;

väljs ordförande för föreningen, som kan sitta högst åtta på varandra följande verksamhetsår;

väljs medlemmar i styrelsen i stället för de i tur avgående. Medlem kan återväljas högst 3 gånger;

väljs två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa för granskning av det löpande årets räkenskaper;

väljs medlemmarna i Balloteringsnämnden

och behandlas övriga i kallelsen angivna ärenden.

§ 8

Tid och ställe för föreningens årsmöte tillkännages med annons i ett på orten utkommande svenskspråkigt medium och/eller med annons på klubbens hemsidor minst sju (7) dagar före mötet. Övriga meddelanden förmedlas medlemmarna till kännedom genom anslag i klubblokalen, genom information på klubbens hemsidor, med e-postmeddelanden eller andra elektroniska plattformer.

§ 9

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och bör före utgången av februari månad jämte till dem hörande handlingar och verifikat överlämnas till granskning av verksamhetsgranskarna.

§ 10

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall för att bli gällande omfattas av minst tre fjärdedelar av alla vid omröstningen på medlemsmöte avgivna röster. I händelse frågan gäller föreningens upplösning, bör beslutet likaså bekräftas med minst tre fjärdedelar av alla vid omröstningen avgivna röster på ett extra medlemsmöte, som får hållas tidigast en vecka därefter.

Om föreningen upplöses, bör dess egendom tillfalla Stiftelsen för Åbo Akademi.

§ 11

I övrigt tillämpas gällande lag om föreningar.

 

Åbo, den 10 december 2015

Styrelsen