MEDLEMSÄRENDEN

Herrarnas klubbafton hålls varje torsdag klockan 18.30. Klubbafton med program hålls i regel varannan torsdag. Programmet publiceras i sin helhet i Klubbens medlemstidning och inför enskilda programpunkter i Åbo Underrättelser.

Damernas klubbafton hålls onsdagar klockan 18.30 i regel en gång per månad. Programmet publiceras också i sin helhet i Klubbens medlemstidning och inför enskilda programpunkter i Åbo Underrättelser.

Inskrivningsavgiften är 80 € och årsavgiften 45 €.

Medlemsregister

Anmälan om adressförändringar görs till _Gösta Råholm, se kontaktuppgiftssidan.

förslag till ny medlem

Blanketten, som du kan fylla i elektroniskt, hittar du här.

Föreningens stadgar

Hittar du här

ORDNINGSREGLER

Svenska Klubben i Åbo r.f. är grundad 1889. Klubbens uppgift är  ”sällskaplig samvaro

och samhällelig kulturell verksamhet”.

Klubben fungerar i privata klubbutrymmen i Fastighets Ab Svenska Gården i Åbo.

Klubben fungerar i nära samarbete med Restaurang Svenska Klubben.

 

1. Medlemmar

Om antagandet av nya medlemmar, medlemskapets upphörande och uteslutande av medlem, stadgas i Klubbens stadgar. Förslag till ny medlem görs på för ändamålet avsett kort (”grönt kort”) som vederbörligen ifyllt lämnas till styrelsemedlem som tillser att kortet i minst en veckas tid finns upphängt på klubbens anslagstavla, varefter styrelsen besluter om medlemskapet. ”Fadder” till antagen ny medlem tillser att den nya medlemmen blir introducerad på Klubben. Ny medlem presenterar sig tillsammans med faddern på första program-/klubbkväll där nya medlemmen deltar.

 

2. Programverksamhet

Klubben anordnar föredragstillfällen, exkursioner, fester m.m för sina medlemmar.

Herrarnas sammankomster är i regel varje torsdag, dammedlemmarnas i regel en onsdag i månaden.  Vid sammankomsterna serveras en måltid till förmånligt pris. Vänklubbsmedlemmar kan med fördel delta i tillfällena.

 

Medlemslunch serveras i klubbutrymmena i regel varje vardag, kl 11.00 – 14.00. Medlem får inbjuda två utomstående gäster till lunchen.

 

Restaurangen handhar serveringen i Klubbens utrymmen.

 

3. Samarbetsklubbar

Klubben samarbetar med Svenska Klubbarna i Helsingfors, Tammerfors, Vasa, Jakobstad, Ekenäs och Björneborg, Sällskapsklubben i Karleby, Sällskapet och Nya Sällskapet i Stockholm, The Royal Bachelors´Club i Göteborg samt Norske Selskab i Oslo. Samarbetsklubbarnas medlemmar har rätt att likt klubbens egna medlemmar delta i klubbens verksamhet. Klubbens medlemmar har i regel samma rätt vid besök i samarbetsklubbarna.

 

4. Klubbutrymmena

Klubbens utrymmen är avsedda för klubbens medlemmar och numera utrustade med trådlöst bredband. Lösenord finns på anslagstavlan.

Klubbmedlemmar som kvitterat ut en personlig elektronisk nyckel kan besöka Klubben även utöver restaurangens öppethållningstider. Inga gäster får medtas. Ingång sker från Slottsgatan 10 med hiss. Inträde kan ske till kl. 21.00 och senast kl. 24.00 bör man avlägsna sig från klubbutrymmena. Envar besökare ansvarar för ordningen under besöket. Uppgifter om besöket registreras elektroniskt. Mat och dryck får inte medtas. Ingången från Slottsgatan kan användas även under restaurangens öppethållning.


5. Biblioteket

Klubbens medlemmar kan använda sig av klubbens bibliotek. I biblioteket finns bl.a. dags- och veckotidningar samt TV och dator. Tidningar eller böcker får ej bortföras från biblioteket. Lästa tidningar och böcker bör återställas i hyllorna.

 

6. Biljard och dart

I klubbutrymmena finns ett biljardbord och en darttavla till medlemmarnas förfogande.

Biljardintendenten ger vid behov närmare direktiv och upplysningar om biljardspel.

 

7. Medlemstidning och programinformation

Klubben utger medlemstidningen ”Klubbliv” två gånger per år. Information om

programutbudet ingår i tidningen och i Åbo Underrättelser samt på Klubben nätsidor.

 

8. Årsavgift

Den av årsmötet fastställda årsavgiften erläggs årligen senast inom september månad. Styrelsen avför årligen medlemmar ur medlemsregistret, som har årsavgiften obetald efter påminnelse.

Sekreteraren utfärdar vid behov ett medlemskort. Kortet rekommenderas vid besök i samarbetsklubbarna.

 

9. Medlemsregister

Klubben upprätthåller ett medlemsregister. Medlemmarna bör till kanslisten meddela om förändringar i uppgifterna, helst via länk som finns på nätsidorna.

 

10. Medlemspostning

Klubben postar medlemstidning och annan post till den adress som medlem uppgivit i medlemsregistret. Nätsidorna är den viktigaste informationskanalen och dessa uppdateras kontinuerligt.

 

Dessa ordningsregler har fastställts av Klubbens styrelse den 14.10.2013.

Ordningsreglerna gäller tills vidare.