Historia

 

Svenska Klubben i Åbo grundades år 1889 som en underavdelning till föreningen Svenska Bildningens Vänner (S.B.V.). Från början hade den dock en egen bestyrelse, en festbestyrelse, egna stadgar och hyrde sig en egen klubblokal. År 1944 ändrades namnet från S.B.V.:s Klubb till Svenska Klubben i Åbo. Samtidigt blev Stiftelsen för Åbo Akademi förmånstagare vid en eventuell upplösning av föreningen. Dittills hade det varit moderföreningen S.B.V.

Bland de personer som startade klubben bör nämnas dess första ordförande, Åbo Underrättelsers huvudredaktör Ernst Rönnbäck, läkaren Georg von Essen som blev klubbens första hedersmedlem, hovrättsassessor Alexander Kumlin, handelsskoldirektor Viktor Svehla och lyceilektor Gustaf Cygnaeus.

I de första ”reglerna” för klubben talas inte om något syfte med verksamheten men i de officiella stadgarna från år 1920 anges ”sällskaplig samvaro och samhällelig kulturell verksamhet”. Till medlem i föreningen kan antas svensksinnad person (dam eller herre) som skriftligen föreslagits av en föreningsmedlem. Om styrelsen vid valet inte skulle vara enhällig hänskjuts avgörandet till en balloteringsnämnd, bestående av styrelsen och dess suppleanter samt fem på årsmöte för sådant ändamål utsedda klubbmedlemmar. Senast har ballotering företagits 1955.

Klubbens första årtionden kännetecknades av ett flertal flyttningar i centrala Åbo. Det hela började med en klubblokal i Stadshuset, ursprungligen Societetshus och invigt 1812. Fem år senare flyttade man till Teaterhuset, därifrån till Köpmansgatan 7 vid Salutorget, sedan år 1909 till Slottsgatan 16 och till Slottsgatan 13 år 1913.

År 1925 flyttade man sedan tvärs över gatan till dåvarande Svenska Gårdens hus med lokaliteter i III våningen och ingång från Slottsgatan 10. Nu var klubben emellertid inte mera en vanlig hyresgäst. Man hade börjat skaffa sig aktier i Svenska Gården Verdandi, som bolaget då hette efter en bolagsfusion. Klubben fortsatte sina aktieförvärv tills man 1937 hade fått aktiemajoriteten i det ståtliga nyrenässanshuset i hörnet av Aura- och Slottsgatorna. Klubben flyttade till större lokaler i IV våningen 1928 och till V våningen (f.d. vinden) i maj 1983. I samma våning tog man hösten 2009 i bruk utrymmena mot Slottsgatan. 

Huset stod färdigt 1898 och det är ritat av arkitekt Fritiof Strandell som ritat många förnämliga hus som ännu pryder Åbo. Såväl affärer som kontorslokaler och privata bostäder fanns från början i byggnaden. Under flera decennier fram till 2017 fanns det bara en bostadslägenhet kvar, resten är affärs- eller föreningslokaler. Nu saneras våningarna 2-5 till bostäder vilket betyder att cirkeln sluts.

Numera äger Svenska Klubben cirka 57 % av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Åbo som omfattar Bassihuset, Gillesgården och gatuplan med tillhörande källarutrymmen i Bostadsaktiebolaget Verdandi (Auragatan 1). Efter omstruktureringen av Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården hyr Svenska Klubben sina utrymmen i Bassihusets andra våning, vilket blev den tionde flytten i Klubbens historia.